Banner สมาคม

 

ช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

โครงการค่ายวัฒนธรรม รุ่น ๑๐
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 


 โครงการค่ายวัฒนธรรม รุ่น ๑๐
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม


 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมาคมนิยมไทย
ในวันที่เสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์