Banner สมาคม

โครงการนิยมไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐

โครงการที่ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่นปี 2560 มีจำนวน 4 โรงเรียน
โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและทุนการศึกษา 5,000 บาท ดังนี้


 ๑. โครงการวิถีพุทธ วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล


ดำเนินการโดย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ นางสาวศศิกานต์ ชาติสุวรรณ

ความเป็นมา
การจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ วิถีไทย ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ด้านการเรียนการสอน ด้านปฏิสัมพันธ์ และด้านการบริหารจัดการ รวมไปถึงการบูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียงความเป็นไทยโดยมีปณิธานที่จะส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ จริยธรรม และมีค่านิยมที่พึ่งประสงค์ มีความเป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เพื่อนปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการนิยมไทย ภาษาไทย เอกลักษณ์ไทย และสร้างผลงานในด้านวิถีพุทธ วิถีไทย พร้อมกับเผยแพร่ผลงานไปสู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความเข้าใจ ความตระหนัก เห็นคุณค่าความสำคัญในการนิยมไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย วิถีพุทธ วิถีไทย และเผยแพร่ผลงานด้านความเป็นไทยไปสู่สังคมไทยและสังคมโลก


 ๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ดำเนินการโดย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ นางสาวผกาใจ วิชุลดาวุธ

ความเป็นมา
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชน ซึ่งวัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย ส่งเสริมให้นักเรียนภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน พร้อมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชมภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ และสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการศึกษาต่อ และการทำงานต่อไป


 ๓. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านนาฏศิลป์

ดำเนินการโดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ นางลัดดา ฉิมพาลี

ความเป็นมา
เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้านนาฏศิลป์ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะความสามารถ และความสนใจ แสดงนาฏศิลป์ไทยได้ทุกประเภท ระบำมาตรฐาน รำไทยอนุรักษ์ หรือเพลงพื้นเมือง ฝึกฝนจนนักเรียนสามารถแสดงผลงานด้านนาฏศิลป์ไทยได้เป็นที่น่าพอใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะต้องมี การพัฒนาชุดการแสดง เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดงให้ได้มาตรฐานตามจารีตประเพณี พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกในความเป็นไทยให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ต่อไป ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (นาฏศิลป์) ให้นักเรียนเกิดทักษะ ได้รับประสบการณ์จริง กล้าแสดงออก และมีความเชื่อมั่นในตนเอง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้การประยุกต์ใช้ชุดการแสดงอย่างถูกต้อง และสวยงาม

ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (นาฏศิลป์) ได้ฝึกทักษะทางด้านนาฏศิลป์ นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในตนเองด้วยการแสดงนาฏศิลป์ สามารถประยุกต์ชุดการแสดงได้อย่างถูกต้องและสวยงามตามจารีตประเพณี


 ๔. โครงการวิถีไทย ต้นกล้าความพอเพียง

ดำเนินการโดย โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ นายไพรวรรณ์ ดาลัย

ความเป็นมา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตของชุมชน และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น โดยการผ่านการแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะ เป็นต้น จากแนวคิดนี้จึงนำไปสู่การจัดทำโครงการวิถีไทยภูมิปัญญาไทย เห็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมกับนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียน ครู และบุคลากร เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาไทย ได้เรียนรู้วิถีชีวิต สร้างความภูมิใจและสำนึกในวัฒนธรรมอันดีงามของตนเองและสังคม สามารถนำความหลากหลายจากภูมิปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง