Banner สมาคม

logo3

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ "โครงการ" ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน รณรงค์ ส่งเสริมการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคนในสังคมและประเทศชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกของชาติสืบไป

หลักเกณฑ์การพิจารณา

๑. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย
๒. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. มีการดำเนินงานสอดคล้อง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. มีผลการดำเนินงานเป็นประจักษ์อย่างกว้างขวาง
๕. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้อย่างน้อย ๑ ปี
๖. ระยะเวลาการส่งโครงการเข้าประกวดภายใน ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการที่เข้าเกณฑ์จะได้

รับทุกการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท

แจ้งผล

วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑