Banner สมาคม

หลักเกณฑ์การพิจารณา

logo3

 

“โครงการนิยมไทยดีเด่นประจาปี 2561” เพื่อขอรับทุน

สมาคมนิยมไทยขอเชิญชวนส่งโครงการนิยมไทยดีเด่นเพื่อขอรับทุน ขอเชิญโรงเรียนต่างๆ ร่วมส่งโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกจิตสานึกในความเป็นไทย ที่กาลังจะดาเนินการ เพื่อขอรับทุนจากสมาคม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด หรือ กรอกแบบข้อมูลส่งกลับมาที่ สานักงานนายกสมาคมนิยมไทย อาคาร ๕ ชั้น ๒ ห้อง 5-201 มหาวิทยาลัยสยาม ๓๘ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นี้