Banner สมาคม

โครงการนิยมไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๔๔

(๑). โครงการศูนย์สังคีตศิลป์ ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ธนาคารกรุงเทพ

จัดเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมทุกวันศุกร์ตอนเย็น เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ก่อนตั้งโครงการมาเป็น เวลา ๒ ทศวรรษแล้ว ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชน เช่น นำนักร้องลูกทุ่งไทยที่โด่งดังในอดีตมาขับร้องเพลง หรือเปิดโอกาศ ให้นักร้องและนักแสดงรุ่นใหม่ได้มีเวทีแสดงความสามารถ เพื่อส่งเสริมความนิยมไทยในรูปแบบต่างๆ

(๒). โครงการนิยมไทย ของโรงเรียนอนุบาลเครือคล้าย

โดยคุณพรอนันต์ เครือคล้าย ผู้อำนวยการ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวได้สอนเด็กเล็ก และปลูกฝังค่านิยมให้นักเรียนได้ซึมซับตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเติบโตภายหน้าจะได้มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างมีความสุขโดยมุ่งกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเน้นความเป็นไทย ยึดหลักจริยธรรมและศีลธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรม เช่น ใช้เพลงพื้นบ้านกล่อมเด็ก เป็นต้น

(๓). โครงการนิยมไทย ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โดยคุณครูสมบูรณ์ บุศยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นไทย ตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ โดยการจัดกิจกรรมด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามวาระวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งมุ่งอนุรักษ์ประเพณี และการละเล่นของไทยโดยผนวกกิจกรรมเข้ากับการเรียนการสอน ภายในชั้นเรียนและส่งเสริมให้ครูอาจารย์แต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน

(๔). โครงการอบรมเยาวชนนิยมไทย ขององค์การบริหารนักศึกษาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


 โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๔๔  |  โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๗  |  โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๙