Banner สมาคม

โครงการนิยมไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่น ๒ โครงการ ประจำปี ๒๕๕๗

(๑). โครงการ “ปลูกฝังเสริมสร้าง ศิลปวัฒนธรรมไทย” จากโรงเรียนวัดศาลาครืน

มุ่งจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา รักษ์ประชาธิปไตย ใช้เทคโนโลยีเป็น เน้นวัฒนธรรมไทย สุขภาพอนามัย ตามวิถีพอเพียง และได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมของผู้เรียนให้รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ จึงได้จัดให้มี แผนงานที่ ๑. โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียน แผนงานที่ ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีอนามัย ใช้ชีวิตพอเพียง แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียงเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ และ เผยแพร่ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขนเด็ก ดนตรีไทย รำไทย การละเล่นพื้นบ้าน การฝึกมารยาทไทย การแสดงรำกลองยาว การใช้ภาษาไทย กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗

สถานที่ดำเนินโครงการ
ที่อยู่ ๑๐๒/๑ ถนนวุฒากาศ ซอยวุฒากาศ ๔๒ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กทม. ๑๐๑๕๐
เจ้าของโครงการ/ นายสหวัฒน ธรรัตนศรันย์
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๖๘ ๖๐๕๒ โทรสาร ๐๒ ๔๖๘ ๖๐๕๒
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(๒). โครงการ “ส่งเสริมมารยาทงามอย่างไทย” จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ด้วยนโยบายการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ของผู้อำนวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ด้านผู้เรียนข้อที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดทำโครงการส่งเสริมมารยาทไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างแบบอย่างวัฒนธรรมที่ดีงาม และปลูกฝังให้เยาวชนไทยเห็นความสำคัญในการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยและความงามด้านมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาติที่มีต่อสังคมไทยและประเทศชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ : ปีการศึกษา มิ.ย.๒๕๕๗ - มี.ค.๒๕๕๘
ที่อยู่ ๙๒ ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ แขวงบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เจ้าของโครงการ/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (นางปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง)
โทรศัพท์ 0๒-๘๐๗-๙๕๕๕-๖๓ โทรสาร ๐๒-๔๒๑-๘๑๒๑
www.act.ac.th


โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๔๔  |  โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๗  |  โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๙