Banner สมาคม

โครงการนิยมไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่น ๓ โครงการประจำปี ๒๕๕๙

(๑). ชื่อโครงการ “ชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง” จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง” นั้นเกิดจากการที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกันด้วยใจรักในการปลูกผักสวนครัว ต้องการเห็นพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นพื้นปูนซีเมนต์และมีพื้นที่ที่เป็นดินเหมาะแก่การปลูกพืชน้อยมาก และนักเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มได้เลือกเรียนสาระเพิ่มเติมในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มวิถีชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียงขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวโดยมีสถานที่ผลิตอยู่บริเวณสวนลอยฟ้า ชั้น 2 อาคารเอ็มบี ปาล์มเมอร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ.2555 - ปัจจุบัน
ที่อยู่ เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10500
เจ้าของโครงการ : กลุ่มเยาวชนชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง

โทรศัพท์ : ๐๒-๖๓๗-๑๘๕๒ ต่อ ๓๒๓๓
โทรสาร : ๐๒-๖๓๗-๙๓๙๙

(๒). ชื่อโครงการ “ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทย” จากโรงเรียนมหรรพาราม

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านดนตรีไทย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะความสามารถและความสนใจ เล่นเครื่องดนตรีไทยแต่ละประเภท ตลอดจนร้องเพลงไทยเดิม ผสมเป็นวงดนตรีไทยของโรงเรียน ฝึกฝนจนนักเรียนสามารถแสดงผลงานด้านดนตรีไทยได้เป็นที่น่าพอใจ กลุ่มสาระศิลปศึกษา ต้องการพัฒนาวงดนตรีไทยของโรงเรียนให้มีเครื่องดนตรีครบทุกประเภทและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทยให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
๖๘/๕ หมู่ ๒ ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ รหัสไปรษณืย์ ๑๐๑๗๐
เจ้าของโครงการ/ กลุ่มสาสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ผู้รับผิดชอบ นางวาสนา นาครัตน์
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๔๘๖๖๑๗
มือถือ : ๐๘๕-๕๖๔๖๖๙๙
โทรสาร : ๐๒-๔๔๘๖๖๑๗ ต่อ ๑๒๓
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(๓). ชื่อโครงการ “ โครงการวิถีไทยพอเพียง” จากโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปัจจุบันสังคมไทยมีความเปลี่ยนแปลงตามสังคมโลกยุคไร้พรมแดน วัฒนธรรมหลากหลายจากประเทศเพื่อนบ้านจึงมาสู่สังคมไทยมากขึ้น เยาวชนได้รับวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น จนห่างไกลวัฒนธรรมไทย จากปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนของชาติ และเพื่อดำเนินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเรื่องความเป็นอยู่อย่างพอเพียง จึงได้จัดโครงการวิถีไทยพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม - ประเพณีไทย และการอยู่อย่างพอเพียง รู้จักประหยัด ขยัน อดทน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย เช่น การทำยาดมสมุนไพรไทย, การพับเหรียญโปรยทานในงานบวชฯ, การทำของเล่นไทย เป็นต้น

ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เลขที่ ๕๙ ตรอก/ซอย ๕ ถนนบางบอน ๕ เขต/อำเภอ บางบอน
แขวง/ตำบล บางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๕๐
เจ้าของโครงการ/ นางสาวสรินนา รักอนันตชัย
โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๙-๓๗๔๐
โทรสาร : ๐๒-๔๒๙-๓๗๔๐ ต่อ ๑๐๖
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๔๔  |  โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๗  |  โครงการนิยมไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๙