Banner สมาคม

สมาคมนิยมไทย นำคณะทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

DSC 9199